Catedrală a Viticulturii Româneşti, aşa cum o numea I.C. Teodorescu, Pietroasa nu poate fi decât Pietroasa, adică un loc binecuvântat de Dumnezeu ca să fie casă pentru viţa de vie şi izvor de vinuri neasemuite.

Pietroasa este tradiţie, continuitate, performanţă şi într-un cuvânt, excelenţă.

Pietroasa este un tezaur pe care l-am moştenit, îl păstrăm cu sfinţenie şi îl transmitem mai departe. Dacă noi suntem trecători, Pietroasa este veşnică!

Revenirea Pietroasei la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti după aproape 50 de ani de despărţire este un act reparatoriu care însă impune şi o mare responsabilitate: continuarea dezvoltării staţiunii pe toate planurile.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, aceasta va fi integrată în planul de cercetare al Catedrei de Viticultură şi Vinificaţie şi în programul general de cercetare al universităţii.
Un accent deosebit se va pune pe continuarea activităţii de selecţie clonală cu deosebire orientată spre soiurile româneşti de viţă de vie: Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Grasă de Cotnari, Fetească neagră, Băbească neagră, etc.

Cele mai valoroase clone vor fi înregistrate şi brevetate, urmând să se valorifice comercial.

În acest context se impune exploatarea raţională a soiurilor şi a clonelor româneşti de viţă de vie printr-un management durabil bazat pe cunoaştere ştiinţifică. Se vor pune la punct, pentru fiecare genotip, tehnicile culturale adecvate pentru obţinerea unor producţii de calitate superioară.

De asemenea, se vor stabili randamentele maxime de producţie specifice soiului sau clonei şi se va face evaluarea potenţialului oenologic al acestora.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare în domeniul vinificaţiei, aceasta va urmări elaborarea tehnologiilor specifice sortimentului autorizat şi recomandat la Pietroasa pentru vinuri de înaltă calitate. Calitatea şi unicitatea vor fi cele două trăsături ale vinurilor de Pietroasa.

Se va continua lansarea unor game noi de vinuri sub brandul Pietroasa Veche, care să poarte amprenta unică a acestor locuri.

Se vor continua cercetările în domeniul viticulturii ecologice şi se vor extinde în producţie rezultatele obţinute, mergând până la obţinerea vinului ecologic.

Se va continua îmbogăţirea colecţiei ampelografice cu soiuri şi clone noi. De asemenea, se vor înfiinţa culturi comparative cu soiuri din sortimentul românesc şi mondial. Un loc aparte îl va reprezenta testarea unor soiuri de struguri de masă cu seminţe şi apirene, în condiţii de cultură protejată în sistem modern.

Testarea unor selecţii noi de portaltoi va fi, de asemenea, o temă importantă din cadrul programului de cercetare.

Având în vedere tradiţia veche privind studierea şi cultivarea unor specii pomicole, precum şi condiţiile naturale de excepţie, pe suprafeţe mici de teren, se vor înfiinţa culturi comparative cu specii termofile din grupa nuciferelor şi a altor specii pomicole noi.

Prin toate mijloacele posibile se va continua activitatea de reamenajare şi echipare a laboratoarelor de cercetare cu echipamente moderne.

Activitatea de învăţământ va fi reluată la Pietroasa prin redeschiderea centrului de practică de specialitate. În acelaşi timp, se vor crea condiţii pentru cercetările efectuate în cazul lucrărilor de disertaţie şi de doctorat.

Vor fi reamenajate spaţiile de cazare şi de masă, astfel încât studenţii să petreacă o perioadă mai lungă de timp în cadrul staţiunii.

În funcţie de necesităţi şi solicitări, se vor organiza cursuri de scurtă durată pentru calificarea sau perfecţionarea fermierilor din zonă cu programe la cerere.

Activitatea de producţie va fi formată în continuare din trei componente principale: producerea materialului săditor viticol, producerea de struguri şi producerea vinurilor de calitate superioară.

În ceea ce priveşte activitatea în şcoala de viţe, principala activitate este asigurarea materialului iniţial din categoriile biologice superioare prebază, bază şi certificat şi conservarea acestuia în biodepozitarul de la Istriţa.

Va urma apoi înfiinţarea de plantaţii mamă de portaltoi cu pretabilitate maximă la arealul centrului viticol şi cu afinitate maximă cu soiurile care, prin tradiţie, asigură calitate maximă în sortimentul de Pietroasa.

Se vor înmulţi preponderent clonele cu calităţi deosebite şi care se pretează cel mai bine condiţiilor ecopedoclimatice din arealul centrului viticol, astfel încât, în timp cât mai scurt, plantaţiile să fie realizate numai cu viţe din clona cu însuşiri superioare şi nu din populaţia soiului.

Pentru creşterea randamentelor în şcoala de viţe se va moderniza baza materială pentru păstrarea materialului biologic, altoire, parafinare şi pentru forţare a butaşilor altoiţi.

În ceea ce priveşte producţia de struguri se va continua programul de reconversie a plantaţiilor viticole pe rod prin înfiinţarea de plantaţii cu soiuri autorizate şi recomandate în Centrul viticol Pietroasa.

În acelaşi timp, se va continua activitatea de reînfiinţare a unor plantaţii noi cu material săditor de înaltă calitate din clonele proprii.

Tehnologia de cultură în plantaţiile existente se va îmbunătăţi prin aplicarea unor verigi tehnologice moderne cu accent pe reducerea inputurilor şi pe creşterea calităţii producţiei de struguri. Se va reabilita bazinul de acumulare a apei şi se vor amenaja pe anumite suprafeţe sisteme de udare prin picurare.

În ceea ce priveşte producţia de vinuri este necesar să se realizeze modernizarea fluxului tehnologic pentru obţinerea vinurilor de înaltă calitate, competitive pe piaţa internă şi externă.

Acest lucru este posibil prin îmbunătăţirea segmentului de vinificaţie primară (prelucrarea menajantă a strugurilor, desfăşurarea procesului de zdrobire după cel de desciorchinare, scurtarea traseului mustuielii prin renunţarea la conductele de diametru mic, cu coturi şi cu un traseu lung, climatizarea spaţiului de vinificaţie, fermentarea mustului la temperaturi controlate, etc.).

Într-un viitor foarte apropiat se va construi un nou spaţiu destinat condiţionării şi îmbutelierii vinurilor, dotat cu utilaje de ultimă generaţie.

Se vor întreprinde toate activităţile necesare pentru realizarea certificării în cadrul Asociaţiei „Cloşca cu puii de aur” şi pentru promovarea acesteia pe piaţă.

Activitatea de diseminare a rezultatelor şi colaborarea cu viticultorii din zonă va rămâne o preocupare constantă a cadrelor din staţiune.

Se va acorda asistenţă tehnică directă viticultorilor particulari pentru reorientarea către multiplicarea materialului săditor, realizarea de plantaţii noi prin cultivarea soiurilor autohtone şi a clonelor acestora, aplicarea tehnologiilor moderne în plantaţiile de vii.

Un rol important îl va avea diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice către viticultorii din zonă, prin materiale informative şi demonstraţii practice în plantaţiile pilot cu accent pe tehnologiile moderne şi căile de urmat.

O activitate importantă va fi reprezentată de emiterea de recomandări pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor viţei de vie pe baza activităţii de prognoză şi avertizare.

Periodic se va face informarea viticultorilor privind pesticidele şi eficacitatea lor, întocmirea de scheme de tratamente pe care să le poată aplica.

Va continua activitatea de sprijin a viticultorilor din zonă în obţinerea vinurilor în Combinatul de vinificaţie al S.C.D.V.V. Pietroasa, în scopul respectării tehnicilor de vinificaţie autorizate pentru producerea vinurilor de calitate cu Denumire de Origine Controlată.

Majoritatea activităţilor de mai sus se vor desfăşura în cadrul legal de funcţionare a Asociaţiei Vitivinicole, „Cloşca cu puii de aur”, în scopul valorificării superioare a produselor obţinute.

Activitatea de agroturism se va relansa prin reînscrierea Staţiunii Pietroasa în circuitul agroturistic al României. Aceasta presupune modernizarea spaţiilor de cazare şi a spaţiilor pentru servirea mesei, organizarea de trasee turistice în zona Pietroaselor şi în judeţul Buzău.

Este necesar să se facă o prelungire a Drumului Vinului care s-a iniţiat în judeţul Prahova, întrucât Centrul viticol Pietroasa este parte integrantă din podgoria Dealu-Mare.

Staţiunea Pietroasa, prin grupul său de specialişti, va putea oferi potenţialilor vizitatori: degustări de vinuri de colecţie, vizite în plantaţii, cazare şi masă, vizite în combinatul de vinificaţie, în cramă, în vinotecă. Asta, dincolo de obiectivele istorice şi frumuseţile naturale ale localităţii!

Cât priveşte potenţialii vizitatori, aceştia vor înţelege că degustarea este o lecţie asupra vinului, iar a şti să apreciezi un strop de vin într-un pahar este chair un act de cultură.

Cartea de aur a staţiunii este o dovadă că absolut orice domeniu de activitate umană îşi poate trimite ambasadorii, indiferent de limba în care ei elogiază vizita la Pietroasa, indiferent de modul în care lasă aici o urmă, fie ea literă, fie ea ideogramă, fie ea desen!

Oricine poate găsi la Staţiunea Pietroasa, ceva de învăţat şi ceva de vizitat: istoria locurilor, istoria tezaurului, vinul şi medaliile sale, degsutarea vinurilor, asocierea lor cu mâncăruri, valoarea terapeutică a vinurilor de Pietroasa şi nu în ultimul rând, îndrumări tehnice despre cultura viţei de vie, care a devenit în ultimii ani, o preocupare pentru foarte mulţi concetăţeni.

Pietroasa vă aşteaptă. Poftiţi şi o vizitaţi!