P o l i t i c ă d e c o n f i d e n ț i a l i t a t e

 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Simpla vizitare a site-ului www.pietroasaveche.ro nu implică colectarea de informații personale, însă anumite servicii sau funcționalități ale site-ului necesită furnizarea anumitor informații personale ale Utilizatorului
  Datele furnizate de Cumpărător Vânzătorului sunt confidențiale. Ele vor fi puse la dispoziție doar a acelor Parteneri fără de care Comanda lansată de Cumpărător nu ar putea fi altfel procesată (de exemplu Curieri sau Procesatori de Plăți Online). UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI – Filiala STAȚIUNEA DIDACTICĂ DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI POMICULTURĂ PIETROASA-ISTRIȚA nu își asumă răspunderea cu privire la modul în care Partenerii procesează la rândul lor datele personale ale Utilizatorului și/sau Cumpărătorului.
  Prin completarea datelor în formularul de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Vânzătorului și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Vânzător.

  Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului, conform legislației în vigoare. Cumpărătorul sau Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea informațiilor sale cu caracter personal din bazele de date ale Site-ului după ce procedura de Comandă s-a încheiat. În acest caz, Clientul poate trimite un email la adresa [email protected] prin care să solicite ștergerea datelor sale personale din bazele de date ale Site-ului.
  UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI – Filiala STAȚIUNEA DIDACTICĂ DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI POMICULTURĂ PIETROASA-ISTRIȚA colectează prin Site și folosește date personale și în scopuri de marketing, statistică și publicitate (cele mai noi oferte speciale și reduceri sau despre disponibilitățile anumitor produse), însă doar în condițiile și limitele aprobate de Utilizator. În caz contrar, datele personale ale Utilizatorului vor fi folosite de către Vânzător exclusiv în scopuri legate de Comenzi, nu și pentru activități de maketing și date statistice.

  UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI – Filiala STAȚIUNEA DIDACTICĂ DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI POMICULTURĂ PIETROASA-ISTRIȚA se angajează să nu distribuie datele personale ale Cumpărătorilor sau Utilizatorilor către terțe părți fără a obține înainte acordul acestora în legătură cu acest lucru. În cazuri excepționale, Vânzătorul ar putea fi nevoit să dezvăluie datele personale ale Cumpărătorilor/ Utilizatorilor, urmând procedura stabilită de lege, la solicitarea unei instituții sau a unei autorități publice (mai ales de la organele responsabile cu securitatea națională și combaterea infracțiunilor).

  Cumpărătorii/ Utilizatorii pot solicita informații suplimentare despre Politica de Confidențialitate a www.pietroasaveche.ro prin trimiterea unui email la adresa [email protected]. Un reprezentant al UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI – Filiala STAȚIUNEA DIDACTICĂ DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI POMICULTURĂ PIETROASA-ISTRIȚA va răspunde solicitărilor.

  Tipuri de date colectate
  Prin Site colectăm următoarele date cu caracter personal, necesare Procesării Comenzilor:
  – Nume și prenume
  – Adresă completă
  – Date de contact (nr. telefon, adresă de email)
  – Date bancare (dacă se optează pentru plata online, cu cardul)
  După caz, la alegerea Utilizatorilor / Cumpărătorilor, Vânzătorul poate folosi datele personale ale acestora pentru a le trimite prin email informări de tip marketing.

  Protecția datelor
  Datele personale ale Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor sunt stocate în bazele de date ale Site-ului și sunt oferite spre acces doar persoanelor/sistemelor autorizate de Vânzător pentru a procesa comanda și/sau, dacă este cazul, persoanelor/sistemelor autorizate să desfășoare campanii de marketing email. Accesul la bazele de date se face cu user și parolă, în condiții de securitate. Serverul pe care este hostat Site-ul utilizează măsuri de securitate menite să protejeze bazele de date ce conțin date cu caracter personal de atacuri cibernetice sau de intervenții din partea persoanelor neautorizate. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI – Filiala STAȚIUNEA DIDACTICĂ DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI POMICULTURĂ PIETROASA-ISTRIȚA ia toate măsurile pentru ca datele personale ale Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor să fie procesate și stocate în condiții optime de siguranță, însă riscul de scurgere de informații este întotdeauna prezent. Utilizatorii și/sau Cumpărătorii își oferă acceptul privind prelucrarea datelor personale prin intermediul Site-ului cunoscând și acceptând acest risc.

 

 • DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
  • Dreptul de acces (Conform art. 15 din GDPR) înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la portabilitatea datelor (Conform art. 20 din GDPR) se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție (Conform art. 21 din GDPR) vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare (Conform art. 16 din GDPR) se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (Conform art. 17 din GDPR) înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (Conform art. 18 din GDPR) poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI – Filiala STAȚIUNEA DIDACTICĂ DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI POMICULTURĂ PIETROASA-ISTRIȚA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
  • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere– Lista autorităților.
  • Dreptul de a se adresa justiției.